tingiaothongmoingay.com

Tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ là chư Phật tương lai

Tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ, là chư Phật tương lai. Đối với cha mẹ chúng ta phải có tâm hiếu kính, đối với chư Phật chúng ta phải có tâm cung kính. Đây là chính là Hiếu Thân Tôn Sư. Đem tâm hiếu thân tôn sư bình đẳng với hết thảy chúng sanh thì đó chính là Lễ Kính Chư Phật.
28/05/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *